Vpis

V mesecu februarju javno objavimo razpis za vpis v prihodnje šolsko leto, ki mu sledi zasedanje komisije za sprejem otrok. Otroci, ki niso sprejeti se uvrstijo na čakalni seznam.

Vpis poteka na podlagi izpolnjenih vpisnic. Oddaja vloge za vpis je mogoča skozi vse šolsko leto. Prav tako je skozi vse šolsko leto mogoč vpis in sprejem otroka v vrtec, v kolikor je na razpolago prosto mesto.

Vloga_za_sprejem_otroka.pdf

V vrtec vpisujemo otroke, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Domžale. Pri sprejemu otrok smiselno upoštevamo kriterije za sprejem otrok, ki so del Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/11) ter sledimo Pravilniku o sprejemu otrok, ki je bil sprejet 12. 4. 2000 na seji Sveta zavoda.

Vpis otroka, ki ima stalno bivališče v drugi občini je mogoč le v primeru, da na čakalni listi ni več otrok, ki so občani občine Domžale in izpolnjujejo pogoje za vpis v vrtec.

Vpis otroka, ki ni bil cepljen

V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih morajo starši, ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Podatki se varujejo in uporabljajo v skladu s predpisano zakonodajo.

potrdilo_o_zdravstvenem_stanju_otroka.pdf

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih je v 51.a členu določa, da se vključitev necepljenega otroka v vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja.

V kolikor je otrok že v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona, se v vrtec lahko vključi. Zanj se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.