Popust zaradi daljše odsotnosti otroka iz zdravstvenih razlogov

na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale je Občinski svet Občine Domžale na 3. seji dne 16. 2. 2023 sprejel Sklep o popustih staršem pri plačilu vrtca. Sklep določa, da se staršem otrok, za katere Občina Domžale po veljavnih predpisih krije del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, prizna popust zaradi daljše odsotnosti otroka v vrtcu. 

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POPUSTA PRI PLAČILU VRTCA.pdf 

Starši lahko popust koristijo zaradi zdravstvenih razlogov otroka, vključenega v vrtec, ali novorojenca v družini, ki ni starejši od 3 mesecev. 

Zdravstveni razlogi se uveljavljajo z oddajo vloge, ki ji je obvezno priloženo zdravniško potrdilo. Obrazec Vloga za uveljavljanje popusta iz zdravstvenih razlogov je dostopna na spletni strani vrtca. Vlogo, skupaj z dokazili, je potrebno oddati osebno na upravi vrtca ali poslati priporočeno po pošti na naslov: VRTEC DOMINIK SAVIO KARITAS DOMŽALE, Krakovska 18b 1230 Domžale. 

Starši lahko koristijo bodisi poletno bodisi zdravstveno odsotnost otroka v skupnem trajanju neprekinjeno najmanj 1 in največ 2 meseca v koledarskem letu. Za zgoraj navedene razloge odsotnosti prizna Občina Domžale staršem popust v višini 50% od njihovega, z odločbo določenega zneska plačila cene programa, brez stroškov živil.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka s posebnimi potrebami (kar se izkazuje z odločbo o usmeritvi, INPD ali zapisnikom MDT), koristijo popuste za iste namene (poletne počitnice ali odsotnost iz zdravstvenih razlogov), v skupnem trajanju otrokove odsotnosti 4 mesece, od tega 1 mesec neprekinjeno, 3 mesece pa lahko tudi v eno ali dvotedenskih obdobjih.

Če starši pripeljejo otroka v vrtec pred napovedanim datumom zaključene odsotnosti, se uveljavljanje popusta prekine oziroma starši do koriščenja le-tega niso več upravičeni.

Popuste lahko starši uveljavljajo le za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec. Popuste lahko koristijo otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim staršem stalno bivališče v Občini Domžale. Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče izven občine Domžale, morajo pridobiti informacije o možnem koriščenju popustov na svoji matični občini stalnega prebivališča.