Plačilo vrtca

 

PROGRAM

CENA PROGRAMA

I. starostno obdobje

642,69 EUR

II. starostno obdobje in kombiniran oddelek

457,27 EUR

 

Cena živil na mesec je 45,57 EUR in je vključena v ceno programa.

Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je vključen otrok in obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu. Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka in občina stalnega prebivališča staršev.

 

Starši lahko pri krajevno pristojnem centru za socialno delo uveljavljajo pravico do subvencije za znižano plačilo vrtca. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10 in naknadne spremembe), center za socialno delo staršem določi višino plačila vrtca.

Razliko med plačilom staršev in ceno programa plača občina, kjer imajo otrok in njegovi starši stalno bivališče. Za mlajšega otroka pa deloma plača ceno programa tudi ministrstvo.

Starši pravice uveljavljate na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev preko portala e-uprava ( https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/vrtci-varovanje-otrok/znizano-placilo-vrtca.html).

Vlogo morajo oddati starši, ki te pravice še niso uveljavljali oz. katerih otroci gredo prvič v vrtec

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Od 01. 09. 2021 so skladno s spremembo 32. člena Zakona o vrtcih starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni.

Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

Plačila so v celoti oproščeni rejenci. Vlogo mora oddati rejnik.

Vse spremembe (npr. sprememba stalnega bivališča, rojstvo otroka, sprememba dohodka, ipd.) morajo starši sporočiti na center za socialno delo, in sicer v osmih dneh od nastanka spremembe.