Katalog informacij javnega značaja

1.     OSNOVNI PODATKI

Ime Zavoda: Zavod Dominik Savio Karitas Domžale

Organizacijska enota: Vrtec Dominik Savio – Karitas Domžale

Sedež Zavoda: Tabor 10, 1230 Domžale

Lokacija vrtca: Krakovska 18b, 1230 Domžale

Poslovni čas vrtca:  6.00 - 16.30

Matična številka: 5618851

Davčna številka: 60436921

Zavod je bil ustanovljen na pobudo Župnije Domžale in Župnijske Karitas Domžale. Sedež zavoda je v Domžalah, Tabor 10. Zavod je 05.05.1992 izdal sklep, da se bo vrtec, ki je na lokaciji Krakovska 18b imenoval: Vrtec Dominik Savio - Karitas Domžale.

2.     SPLOŠNI PODATKI O VRTCU DOMINIK SAVIO – KARITAS DOMŽALE

a.     ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Vrtec Dominik Savio – Karitas Domžale je zasebni  zavod, ki organizira in izvaja vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Delo se izvaja na podlagi veljavnega programa Kurikulum za vrtce, v skladu s temeljnimi cilji in nalogami predšolske vzgoje v vrtcih, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih.

Organizacija organa:

  • SVET ZAVODA: štirje predstavniki ustanovitelja, predstavnik vrtca, predstavnik zaposlenih in dva predstavnika sveta staršev.
  • DIREKTOR ZAVODA: Klemen Svetelj
  • RAVNATELJ VRTCA: Živa Kološa
  • STROKOVNI ORGANI: delavci vrtca Dominik Savio - vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev.
  • SVET STARŠEV: starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih oddelkov. Vsak oddelek izvoli enega člana v Svet staršev.


b.     KONTAKTNI PODATKI PRISTOJNE OSEBE

Kontaktna odgovorna oseba:

Živa Kološa, ravnateljica

Telefon: +386 (0)1 721 11 68

E-mail: vrtec.dominik.domzale@rkc.si

c.     GLAVNI PREDPISI Z DELOVNEGA PODROČJA

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in prepisov evropskih skupnosti z delovnega  področja organa (preko državnega, lokalnega oz. Evropskega registra predpisov

Državni predpisi:

Zakoni in podzakonski akti – povezava na državni register predpisov:http://gov.si in http://pirs.si

Zakoni s področja dela vrtca:

· Zakon o vrtcih

· Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

· Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah

· Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic

· Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

· Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

 

d.     SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Letni delovni načrt vrtca

e.     SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Vrtec trenutno ne vodi tovrstnih postopkov.

f.      SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod ne vodi javnih evidenc.

g.     SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Zavod ne razpolaga z drugimi informatiziranimi zbirkami


3.     OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Osebni dostop na lokaciji vrtca: Krakovska cesta 18b, 1230 Domžale. V času uradnih ur, vsak delovnik od 8. do 14 ure. Dostop po elektronski pošti: vrtec.dominik.domzale@rkc.si Dostop preko telefona: 01 72 11 168

 

4.     SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

·       Informacije o vpisu otroka ter možnosti za sprejem v vrtec,

·       informacije o možnosti opravljanja pedagoške prakse dijakov oz. študentov,

·       informacije o možnosti zaposlovanja,

·       informacije o ekonomski ceni programa v vrtcu,

·       informacije o programih v vrtcu,

·       informacije o poslovalnem času vrtca,

·       informacije o nadstandardnih dejavnostih vrtca.