O vrtcu

Vrtec Dominik Savio - Karitas Domžale je zasebni vrtec, katerega ustanovitelja sta Župnija Domžale in Župnijska Karitas Domžale. Deluje že od leta 1992, ko mu je bila podeljena tudi koncesija občine Domžale.

V vrtcu izvajamo javno veljavni program po sprejetem Kurikulu za vrtce in po letnem načrtu, ki ga sprejme vzgojiteljski zbor skupaj z ravnateljem ter ga potrdi Svet zavoda.

Naše vzgojno delovanje temelji na krščanskih vrednotah in ki jih otrokom posredujemo predvsem s svojim zgledom in osebno držo. 

Velik pomen dajemo ohranjanju kulturne dediščine, tradicionalnim praznovanjem in drugim dejavnostim, ki ustvarjajo veselo razpoloženje.

V skupine vključujemo otroke s posebnimi potrebami v skladu s prostorskimi, strokovnimi in kadrovskimi možnostmi ter v dogovoru z ustreznimi institucijami.

Naš cilj ni zgolj zagotavljanje varstva, temveč ustvarjanje toplega in varnega okolja, v katerem se otrok čuti sprejetega in ljubljenega.